Bibliotekets specialsamlingar

Sigtunastiftelsens bibliotek äger ett antal specialsamlingar. Specialsamlingarna är tillgängliga som läsesalslån måndag-fredag kl 10 – 17 efter överenskommelse. Välkommen att ta del av dessa rika och intressanta samlingar!

Specialsamlingar

 • Gunnar Ekelöfs privata arbetsbibliotek är poeten Gunnar Ekelöfs (1907 – 1968) privata bibliotek (cirka 400 band donerat 1997). Specialsamlingen är placerad i Ekelöf-rummet på Sigtunastiftelsen.

 • Specialpedagogiska biblioteket är en specialsamling som donerades 2006 av Specialpedagogiska institutet, Resurscenter tal och språk i Sigtuna. Samlingen innehåller aktuell (2000 – 2006) studie- och referenslitteratur inom ämnesområdet specialpedagogik, speciellt området tal och språk. Specialsamlingen är placerad i Forskarrummet i bibliotekets övre plan.

 • Hans Hofs bibliotek (donerat 2008) är ett urval av prästen, religionsfilosofen och författaren Hans Hofs (1922–2011) privata bibliotek. Hans Hof verkade som präst, var docent i religionsfilosofi vid Uppsala universitet 1969-1987, startade Rättviks meditationscentrum 1972 och kom 1974 ut med boken Mer människa. Genom detta gav han rum för meditation och en kroppsbaserad andlighet, både inom och utom Svenska kyrkan. Boksamlingen innehåller ett internationellt urval inom ämnesområdena filosofi, teologi, mystik, zenbuddhism och psykologi från 1950-talet till 00-talet. Specialsamlingen är placerad i ett suterrängrum i retreatbyggnaden Refugiet.

 • Kurt Almqvists bibliotek (donerat 2005) är läraren, författaren och den muslimska sufin Kurt Almqvists (1912 – 2001) privata bibliotek. Boksamlingen speglar de mystika traditionerna inom världsreligionerna samt en universell och västerländskt orienterad form av islamsk sufism – perennialismen. Specialsamlingen är placerad i ett suterängrum i retreatbyggnaden Refugiet.

 • Boksamlingen Kristen mystik (cirka 900 band donerad 1959) skapades av en grupp mystikt intresserade Stockholmspräster från senare delen av 1800-talet till 1930-talet. Boksamlingen speglar en pietistisk och mystik tradition inom Svenska kyrkan från 1700-talet och framåt, liksom den speglar de mystika källflödena i västerländsk kristenhet i allmänhet och den lutherska traditionen i synnerhet. Specialsamlingen är placerad i konferenslokalen Petri.

 • Hjalmar Ekströms bibliotek (cirka 400 band donerat 1996) är skomakaren och den kristna mystikern Hjalmar Ekströms (1885 – 1962) privata bibliotek. Specialsamlingen har beröringspunkter med den pietistiska och mystika tradition i svensk kyrkohistoria som representeras av Boksamlingen Kristen mystik. Mer specifikt knyter den an till den pietistiska mystik som kom att prägla den så kallade Flodbergskretsen, en ekumenisk vänkrets av mystikt intresserade i Stockholm 1900-talets första decennier. Specialsamlingen är placerad i konferenslokalen Ekström.

   

 • S:ta Katharinastiftelsens bibliotek med Margit Sahlins bibliotek (donerat 2014 av S:ta Katharinastiftelsen)

  S:ta Katharinastiftelsen grundades 1950 av Margit Sahlin, som var dess direktor i 43 år. S:ta Katharinastiftelsen blev en plats för utbildning och retreat, och blev under mottot radikalt inåt – radikalt utåt en viktig dialogplats mellan kyrka och samhälle, liksom för kvinnans arbete inom Svenska kyrkan. Margit Sahlin (1917-2003) var en Sveriges stora kyrkliga och kulturella personligheter under 1900-talet, och var pionjär i arbetet för kvinnans plats i Svenska kyrkan. Hon startade kyrkliga kvinnoråd och stiftskvinnoråd på 1940-talet, blev en av Sveriges första kvinnliga präster 1960 och Sveriges första kvinnliga kyrkoherde 1970. S:ta Katharinastiftelsen startade 1950 på Sparreholms slott utanför Flen och sedan på Österskär norr om Stockholm. Från 1977 till våren 2014 hade S:ta Katharinastiftelsen sin hemvist på Sturegatan 54 i centrala Stockholm. Idag har det nya S:ta Katharinastiftelsen sin hemvist i Gamla stan och är en mötesplats för kyrko-, kultur- och samhällslivet i stort.  Margit Sahlin’s privata bibliotek kom till S:ta Katharinastiftelsen 2004 efter Margit Sahlin’s bortgång 2003. Biblioteket innehåller förutom bibellitteratur, teologi, ekumenik, kyrkohistoria, religionsfilosofi från 1930-tal till 1990-tal, även en fin samling skönlitteratur och kvinnolitteratur samt Margit Sahlins särskilda Birgitta-hylla, med Birgitta- och Franciscus-litteratur, kristen spiritualitet och mystik, samt litteratur kopplad till kristet kommunitetsliv och kristen retreat. Specialsamlingen är placerad i Refugiets bibliotek och tillgänglig som läsesals- och forskarlån.

 • Näfveqvarnsbiblioteket (cirka 2400 band donerat 1939) är en fin privatsamling sen 1700-tals- och tidig 1800-talslitteratur från brukspatron Johan Sederholms bibliotek, Näfveqvarns bruk, Södermanland. Specialsamlingen är placerad i Tornrummet samt i Rådssalen.

   

  Jugendbewegung-samlingen (donerad 1939) är en unik samling litteratur och dokument från mellankrigstidens tyska ungdomsrörelser. Specialsamlingen är placerad i ett magasin.

  Musikbiblioteket (olika donatorer) är ett notbibliotek som innehåller framförallt klassisk musik och opera och tidsmässigt har sin tyngdpunkt på 1900-talets första årtionden inklusive i viss mån den tidiga modernismen (noter utgivna av Edition Peters, Edition Schott, Universal Edition m.m.) Det finns även en del noter från 1800-talet. Notbiblioteket innehåller även nyare inköpta noter och religiös musik, visa och pop samt folkmusik. Noterna är placerade i Musikrummet i bibliotekets nedre plan och lånas ut som vanligt boklån.

  Notsamlingen består framförallt av noter donerade från operasångaren Nils G. Svanfeldt (1880-1959) (donerade 1951) och pianopedagogen Ragnar Thunaeus (1898-1972) (donerade 1995 från Mälargården). Även mindre donationer från bl.a. botanikprofessorn Oscar Juel (1863-1931) (donerade 1968); Idolf och Ada Rosengren (donerade 1944); Teodor Holmberg och Cecilia Bååth-Holmberg (donerade 1936?); och fru Berna Malmberg (donerade 1934).   

   

 • Raritetssamlingen (över 1000 band) är en samling raritets-litteratur från 1500-talet och framåt. Raritetssamlingen innehåller bland annat två Gustav Vasa biblar (1541), Kajsa Wargs kokbok i orginal (1755), Diderots och d’Alemberts Franska upplysnings-encyklopedie (1780 – 82) samt dedicerade böcker från de författare som haft författarstipendier eller gästat Sigtunastiftelsen genom åren, vilka bland andra har varit Verner von Heidenstam, Selma Lagerlöf, Elsa Brändström, Olof Högberg, Maj Hirdman, Sven Stolpe, Bertil Malmberg, Cora Sandel, Stina Aronsson, Karin Boye, Gunnar Ekelöf, Werner Aspenström, Karl Vennberg, Lars Ahlin, Kristina Hasselgren, Ulla Isaksson, Lars Widding, Harriet Hjorth, Per Wästberg, Birgitta Trotzig, Elisabet Hermodsson, Göran Tunström, Margareta Strömstedt, Bodil Malmsten, Carl-Henning Wijkmark, Ulf-Peter Hallberg, Agneta Pleijel, Ylva Eggehorn, Magnus Bästås, Fredrik Ekman, Tomas Bannerhed, Elisabet Hjorth med flera.

  Musikrummet innehåller ett notbibliotek med framförallt klassisk musik, från olika donatorer.

  Sigtunastiftelsens bibliotek äger även en bibelsamling och en psalmbokssamling.